Polityka Prywatności

 

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu przedstawienie Państwu informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w związku z odwiedzaniem, przeglądaniem i wykorzystywaniem naszej strony internetowej. Dokument został podzielony na sekcje w celu ułatwienia Państwu nawigacji po dokumencie. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt za pomocą sposób określonych w punkcie 2 poniżej.

 

1.      Tożsamość Administratora danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o celach i sposobie przetwarzania Państwa danych jest Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji i Rodziny Węgielek z siedzibą przy ul. Pawła Kołodzieja 89A, 40-749 Katowice, dalej zwane „Administratorem”.

 

2.      Kontakt z Administratorem

 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz ze stroną internetową można skontaktować się z Administratorem w następujący sposób:

  • za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: info@wegielek.edu.pl
  • telefoniczne pod numerem: 798 550 481
  • za pomocą tradycyjnej poczty pod adresem: Kołodzieja 89A, 40-079 Katowice

 

3.      Cele i podstawy prawne przetwarzania

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzanie w celu udzielania odpowiedzi na pytania i prośby wygenerowane za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej, a także w celu promocji usług edukacyjnych świadczonych przez Administratora.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. niezbędność przetwarzania w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest konieczność udzielania odpowiedzi użytkownikom. Prawnie uzasadniony interes Administratora polega także na prowadzeniu działań związanych z marketingiem bezpośrednim usług edukacyjnych świadczonych przez Administratora.

Gdy piszemy o Państwa danych mamy na myśli wszystkie dane, które Państwo nam przekażecie w swoich zapytaniach i wiadomościach, w tym także danych Państwa dziecka – jeśli takie dane zostały podane.

 

4.      Odbiorcy danych osobowych

 

Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieli wyłącznie pracownicy upoważnieni przez Administratora oraz podmioty, które na zlecenie Administratora świadczą niektóre usługi wymagające dostępu do danych (np. usługi informatyczne).

Niektórzy z odbiorców danych mogą znajdować się krajach trzecich, tj. krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Dołożyliśmy starań, aby odbiorcy danych z siedzibą w krajach poza EOG gwarantowali wysoki poziom ochrony danych osobowych. Państwa dane mogą być przekazywane do krajów, w odniesieniu do których Komisja Europejska wydała decyzję o odpowiednim poziomie ochrony danych. Jeśli taka decyzja nie została wydana, stosujemy odpowiednie zabezpieczenia, aby zapewnić ochronę Państwa danych, takie jak standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską, dostępne na stronie internetowej Komisji Europejskiej. Przysługuje Państwu prawo zażądania ich kopii – w tym celu należy wysłać do nas stosowny wniosek.

 

5.      Okres przechowywania danych

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a po upływie tego czasu zostaną usunięte. Możemy zachować Państwa dane do czasu upływu ewentualnych roszczeń, które mogłyby się pojawić w toku przetwarzania – w takiej sytuacji Państwa dane usuniemy wraz z upływem terminu przedawnienia tych roszczeń.

 

6.      Prawa osób, których dane dotyczą

 

Przysługują Państwu następujące prawa:

  • Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii danych osobowych;
  • Prawo do żądania uzupełnienia i sprostowania danych osobowych;
  • Prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
  • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • Prawo do wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • Prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje też Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.